නිවන් මගහේතු පල අනිච්ඡ තාවය දැකීම

අනිච්ඡ තාවය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close