නිවන් මගහේතු පල උදා, නිර්උදා

උදා, නිර්උදා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close