නිවන් මගහේතු පල හේතු ඵල ක්‍රියාදාමය

හේතු ඵල ක්‍රියාදාමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close