ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව ආස්‍රව ඇති කිරීමට හේතු

ආස්‍රව ඇති කිරීමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close