නිවන් මගනිවන මග නොමග දැන ගැනිම

මග නොමග දැන ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා