නිවන් මගනිවන නුවන මෙහෙය විය යුතු ආකාරය

නුවන මෙහෙය විය යුතු ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close