භාවනාවකර්මස්ථාන දස අනුස්සති

දස අනුස්සති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close