පටිච්චසමුප්පාදය ආර්යයන්ගේ පටිච්ච පමුප්පාදය

ආර්යයන්ගේ පටිච්ච පමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා