පටිච්චසමුප්පාදය කුසල මූල පච්චයා පටිච්ච පමුප්පාදයත්

කුසල මූල පච්චයා පටිච්ච පමුප්පාදයත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close