පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යා පච්චයා පටිච්ච පමුප්පාදයත්

අවිද්‍යා පච්චයා පටිච්ච පමුප්පාදයත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close