අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත කර්මඡ ක්‍රියාවලිය

කර්මඡ ක්‍රියාවලිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close