අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත භවාංග කර්මජයි

භවාංග කර්මජයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close