අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත සිත චිත්තජ යි

සිත චිත්තජ යි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close