අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත භවාංගයේ ලක්ෂණය

භවාංගයේ ලක්ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close