දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය පෘතග්ජනයා හා ආර්යා

පෘතග්ජනයා හා ආර්යා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close