නිවන් මගනිවන ඤාය ධර්මය

ඤාය ධර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා