නිවන් මගනිවන නිරෝධය

නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close