නිවන් මගහේතු පල හේතු පල ක්‍රියා දාමය

හේතු පල ක්‍රියා දාමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close