භාවනාවමෛත්‍රී අප්‍රමාන මෛත්‍රිය

අප්‍රමාන මෛත්‍රිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close