දාන කථාපාරමිතා පාරමිතා පිරීම

පාරමිතා පිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close