නිවන් මගනිවන ප්‍රඥාවෙන් දහම් තේරුම් ගැනීම

ප්‍රඥාවෙන් දහම් තේරුම් ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close