පටිච්චසමුප්පාදයභව චන්ද රාගයෙන් බැදීම 35

චන්ද රාගයෙන් බැදීම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close