පටිච්චසමුප්පාදයභව චන්ද රාගයෙන් බැදීම

චන්ද රාගයෙන් බැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close