භාවනාවමෛත්‍රී උපේක්ෂා ගුනය

උපේක්ෂා ගුනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close