භාවනාවමෛත්‍රී මෛත්‍රි චේතෝ විමුක්තිය

මෛත්‍රි චේතෝ විමුක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close