ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අනුන්ව පාපයන්ට කොටු කිරීම

අනුන්ව පාපයන්ට කොටු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close