නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය දුකට හේතුවන පංචස්කන්දය

දුකට හේතුවන පංචස්කන්දය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close