අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි පරිත්තාරම්මණ

පරිත්තාරම්මණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close