පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර පුන්‍ය සංඛාර

පුන්‍ය සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා