ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං

කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close