නිවන් මගහේතු පල හේතු ඵල ධර්ම

හේතු ඵල ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close