පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව තෘෂ්ණාව හටගැනීම

තෘෂ්ණාව හටගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close