ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම අනාරිය ආත්මය හා ආර්ය ආත්මය

අනාරිය ආත්මය හා ආර්ය ආත්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close