නිවන් මගනිවන සම්මුති හා පරමාර්ථ

සම්මුති හා පරමාර්ථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close