නිවන් මගහේතු පල හේතුවට අනුව ඵලය වේ

හේතුවට අනුව ඵලය වේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close