නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අනිච්ඡ පැවැත්ම

අනිච්ඡ පැවැත්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close