සුගතිගාමී වීම සක්ඛයෙක් වීම

සක්ඛයෙක් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close