පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව අවිද්‍යාවේ වැඩ පිලිවෙල

අවිද්‍යාවේ වැඩ පිලිවෙල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close