අභිධර්මයචිත්තයසිත නව ආකාරය

නව ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close