භාවනාවවිදර්ශනාව ඉරියව් පැවැත්වීම

ඉරියව් පැවැත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා