නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ලෝකය අනිච්ඡ, දුක්ක, අනත්ත බව

ලෝකය අනිච්ඡ, දුක්ක, අනත්ත බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close