නිවන් මගහේතු පල හටගැනීමයි විපරිනාමයයි අතර කාලය

හටගැනීමයි විපරිනාමයයි අතර කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close