භාවනාවමෛත්‍රී මෙත් භාවනාව

මෙත් භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close