ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම 34

රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close