නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ රසායනය

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ රසායනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close