මන වඩන ස්පර්ශ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close