නිවන් මගඅස්සාස ආස්වාදයෙන් බැදීම

ආස්වාදයෙන් බැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close