නිවන් මගඅස්සාස අස්සාස දහම්

අස්සාස දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close