ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක පෘතග්ජන මානසිකත්වය

පෘතග්ජන මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා