අප්‍රමාද වන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close