පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව තෘෂ්ණාව ජලයයි

තෘෂ්ණාව ජලයයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close